Desmontes

Etický kodex

S vědomím důležitosti etických principů v oblasti podnikání se zavazujeme dodržovat následující základní standardy:

Podporujeme etické obchodní postupy.

Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně plnit sami, nebo na základě zabezpečených smluvních vztahů v součinnosti s dalšími dodavateli.

Respektujeme důvěrnost informací a obchodní tajemství.

Předcházíme sporům, v případě jejich vzniku vždy usilujeme o smírnou cestu k řešení.

Podporujeme otevřenou komunikaci a svobodný tok informací.

Spravedlivě zacházíme se všemi zaměstnanci a garantujeme jim rovné příležitosti.

Naši zaměstnanci jednají v souladu se všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chovají se objektivně, čestně a jednají tak, aby se vyhnuli střetu zájmů ani nevyužili svého postavení k osobnímu prospěchu, ani ke prospěchu jiných osob.

Netrpíme korupci, uplácení, diskriminaci nebo obtěžování v žádné z jejich forem.

Zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí a při všech svých činnostech se chováme přátelsky k životnímu prostředí.

Člen skupiny D FINANCE a.s.